วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2565
จ้างครงการก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสาย ภายในหมู่บ้าน บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสาย ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโก หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อโครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ L รองรับ ๑๒๑-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ๐๑๐๒๐๐๐๓ บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสาย ภายในหมู่บ้าน บ้านวังผือ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสาย ภายในหมู่บ้าน บ้านหินฮาว หมู่ที่ ๗ จำนวน ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสาย ภายในหมู่บ้าน บ้านวังผือ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาเสถียร หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนลูกรัง เส้นทางสาย ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านนาเสถียร ซ่อมแซมถนนลูกรังจำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองโก หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง