องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

ติดต่อ - สอบถาม
 
  ชื่อ + นายเสถียร  ชะสิงห์
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 0-4330-6918 ต่อ 102
  อีเมล์ + admin@khampom.go.th
 
 
  ชื่อ +

นายณัฐพงษ์  ทองแคล้ว

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 0-4330-6918 ต่อ 102
  อีเมล์ + admin@khampom.go.th
 
 
  ชื่อ +

นายเสรีชัย  ปิติทะโน

  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 0-4330-6918 ต่อ 102
  อีเมล์ + admin@khampom.go.th
 
  ชื่อ + นางกัญญานันท์  บัวรบัติทอง
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 0-4330-6918 ต่อ 102
  อีเมล์ + admin@khampom.go.th
 
  ชื่อ + นางสาวกาญจนพรรณ  ไสยกิจ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 0-4330-6918 ต่อ 102
  อีเมล์ + admin@khampom.go.th
 
 

  ชื่อ + นางสาวโบตั๋น  ดาศรี
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 0-4330-6918 ต่อ 102
  อีเมล์ + admin@khampom.go.th
 
 

  ชื่อ + นายเสรีชัย  ปิติทะโน
  ตำแหน่ง + รองปลัดอบต. รักษาการผู้อำนวยการส่วนการศึกษา
  โทรศัพท์ + 0-4330-6918 ต่อ 102
  อีเมล์ + admin@khampom.go.th