องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
 


โครงการบริหารจัดการขยะ ภายในตำบลขามป้อม


โครงการบริหารจัดการขยะ ภายในตำบลขามป้อม
ด้วยงานสาธารณสุขดำเนินโครงการ ” ถังขยะเปียกลดโลกร้อน “ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน นำโดย
1. นายคำสอนธนากุล ไชยปาก นายก อบต.ขามป้อม
2. นายคำไพ บัวระบัดทอง รองนายก อบต.ขามป้อม
3. นายบุญเริง ป่อยยิ้ม รองนายก อบต.ขามป้อม
4. นายสมบัติ มีอ่อน เลขานายกฯ
5. นายณัฐพงษ์ ทองแคล้ว ปลัด อบต.ขามป้อม
6. น.ส.ปาริชาติ พรูนะพรม รองปลัด อบต.ขามป้อม
7. นางกัญญานันท์ บัวรบัติทอง หัวหน้าสำนักปลัด
8. นางธัญญรัตน์ คำมณีจันทร์ นักพัฒนาชุมชน
9. นางอนัญญ ศรีจินดา นักวิชาการศึกษา
10. น.ส.สาวิตรี จันสม นักวิชาการสาธารณสุข
11. น.ส.สุธิดา แสนคำวงษ์ ผู้ช่วยสาธารณสุข
12. นายเชษฐา พระนา นักการ
13. นายศิวกร บัวรบัติทอง ผช.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
14. นายพรางกูร ไสยะภาค พนักงานขับรถ
15. นายชาญชัย พระนา พนักงานขับรถยนต์
16. นายทวีศักดิ์ โคตรบัว พนักงานขับรถยนต์
17. นายชาติชาย จันทะรัง พนักงานทำความสะอาด
18. น.ส.อลันดา ครองยุติ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เพื่อรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนทุกหมู่บ้าน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน และได้จัดการขยะภายในองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
2023-03-17
2023-03-10
2023-03-08
2023-03-07
2023-02-24
2023-02-22
2023-02-22
2023-02-06
2023-02-03
2023-02-02