องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย (กิจกรรมการทำอาหารการทำไข่เค็ม)


วันที่  ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการและประชาชนทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (กิจกรรมการทำอาหารการทำไข่เค็ม) จำนวน ๓๐ ราย ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

2023-09-20
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-06
2023-09-05
2023-08-29
2023-08-28
2023-08-23
2023-08-23
2023-08-22