องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
สำนักปลัด

 
 นางกัญญานันท์  บัวรบัติทอง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
 
 
 นางเพียงเพ็ญ  หมู่สูงเนิน  นางอรณิชชา    ไชยบัง
 นางธัญญรัตน์    คำมณีจันทร์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไป  ชำนาญการ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ
นางสาวโสมยุพา   สุริโย นางนัยนา   ใสโว นางสาวปารีณา   ดงแสง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

-ว่าง- นายชาญชัย    พระนา นายพรางกูร  ไสยภาค
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์

นายเชษฐา   พระนา นายสำราญ   ลมดา
นักการภารโรง พนักงานจ้างทั่วไป
     
  งานนโยบายและแผน  
     
 
 
 
นางสาวเพ็ญพร   แก่นนา


 นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ชำนาญการ

     
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     

   
  นายธีรวัฒน์   สีทอนราช
 
  เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน

 


   นายศิวกร   บัวรบัติทอง

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย