องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
กองช่าง


นายเนรมิตร  มูลวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
งานก่อสร้าง
 


 นายวุฒิพงษ์  เพิ่มทอง นายสมเด็จ    หวานน้ำ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
     
  งานประสานสาธารณูปโภค
 
     
     
  นายโกวิทย์    ไชยบัง
 
  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า