องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
นางกัญญานันท์  บัวรบัติทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม


 นางอนัญญา  ศรีจินดา
 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
     
 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโก
 
     
   
 
นางสาวบัวไพร  สุเสนา
นางทองอินทร์    จันทร์ทอง
ครู  อันดับ คศ.2
 ครู อันดับ คศ.1
     
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามป้อม  
     
 นางสุพัฒน์    พันธ์ชัย
 นางสาวโสภา   ไสยภาค
นางบุญถม  ปะสาวะโถ
 ครู อันดับ คศ.1
 ครู  อันดับ คศ.1 ครู อันดับ คศ.1 
     
 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผือ
 
     
     
  นางธัญพิทชา  เจริญวงษ์ นางสุวรรณ์  สมอนา
 นางสาววาสนา   บุญมาหล้า
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ดูแลเด็ก